ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ


ตารางสรุปภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1514 (93.33%)1 (6.67%)
พนักงานราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ75 (71.43%)2 (28.57%)
รวม3027 (90.00%)3 (10.00%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2423 (95.83%)1 (4.17%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ86 (75.00%)2 (25.00%)
รวม4643 (93.48%)3 (6.52%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม87 (87.50%)1 (12.50%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1311 (84.62%)2 (15.38%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2018 (90.00%)2 (10.00%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4038 (95.00%)2 (5.00%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5047 (94.00%)3 (6.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3635 (97.22%)1 (2.78%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4342 (97.67%)1 (2.33%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4342 (97.67%)1 (2.33%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5150 (98.04%)1 (1.96%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3530 (85.71%)5 (14.29%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ54 (80.00%)1 (20.00%)
รวม4236 (85.71%)6 (14.29%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5958 (98.31%)1 (1.69%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7069 (98.57%)1 (1.43%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3127 (87.10%)4 (12.90%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ62 (33.33%)4 (66.67%)
รวม4132 (78.05%)9 (21.95%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4141 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม4948 (97.96%)1 (2.04%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4742 (89.36%)5 (10.64%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1310 (76.92%)3 (23.08%)
รวม6456 (87.50%)8 (12.50%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3433 (97.06%)1 (2.94%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4039 (97.50%)1 (2.50%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4848 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ54 (80.00%)1 (20.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม6058 (96.67%)2 (3.33%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3635 (97.22%)1 (2.78%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4443 (97.73%)1 (2.27%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5947 (79.66%)12 (20.34%)
พนักงานราชการ2118 (85.71%)3 (14.29%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1611 (68.75%)5 (31.25%)
รวม9676 (79.17%)20 (20.83%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ64 (66.67%)2 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม3329 (87.88%)4 (12.12%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม5857 (98.28%)1 (1.72%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ129104 (80.62%)25 (19.38%)
พนักงานราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3828 (73.68%)10 (26.32%)
รวม183148 (80.87%)35 (19.13%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5957 (96.61%)2 (3.39%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
รวม7673 (96.05%)3 (3.95%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3531 (88.57%)4 (11.43%)
พนักงานราชการ98 (88.89%)1 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม5145 (88.24%)6 (11.76%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ86 (75.00%)2 (25.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ2320 (86.96%)3 (13.04%)
รวม3227 (84.38%)5 (15.63%)

ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด (ศส.ยส.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม4544 (97.78%)1 (2.22%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2018 (90.00%)2 (10.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ32 (66.67%)1 (33.33%)
รวม2623 (88.46%)3 (11.54%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม1010 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม11 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ42 (50.00%)2 (50.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม74 (57.14%)3 (42.86%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (พ.ต.ท.สุภัทธ์ ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.อ.อัครพล ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ85 (62.50%)3 (37.50%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม96 (66.67%)3 (33.33%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ1816 (88.89%)2 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4026 (65.00%)14 (35.00%)
รวม7861 (78.21%)17 (21.79%)