ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

เพื่อสำรวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ


ตารางสรุปภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

กลุ่มข้าราชการเกษียณโอนย้าย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ30 (0.00%)3 (100.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม30 (0.00%)3 (100.00%)

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ98 (88.89%)1 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม3230 (93.75%)2 (6.25%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม109 (90.00%)1 (10.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2828 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4343 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ75 (71.43%)2 (28.57%)
รวม2422 (91.67%)2 (8.33%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4747 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ63 (50.00%)3 (50.00%)
รวม5956 (94.92%)3 (5.08%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4747 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4839 (81.25%)9 (18.75%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ42 (50.00%)2 (50.00%)
รวม5443 (79.63%)11 (20.37%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4746 (97.87%)1 (2.13%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ6554 (83.08%)11 (16.92%)
พนักงานราชการ31 (33.33%)2 (66.67%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ84 (50.00%)4 (50.00%)
รวม7659 (77.63%)17 (22.37%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3230 (93.75%)2 (6.25%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4139 (95.12%)2 (4.88%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3938 (97.44%)1 (2.56%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม4644 (95.65%)2 (4.35%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5149 (96.08%)2 (3.92%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1311 (84.62%)2 (15.38%)
รวม6965 (94.20%)4 (5.80%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ32 (66.67%)1 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม4341 (95.35%)2 (4.65%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3939 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ54 (80.00%)1 (20.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5049 (98.00%)1 (2.00%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4337 (86.05%)6 (13.95%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5145 (88.24%)6 (11.76%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5554 (98.18%)1 (1.82%)
พนักงานราชการ2118 (85.71%)3 (14.29%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1615 (93.75%)1 (6.25%)
รวม9287 (94.57%)5 (5.43%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2321 (91.30%)2 (8.70%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ74 (57.14%)3 (42.86%)
รวม3530 (85.71%)5 (14.29%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3838 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1412 (85.71%)2 (14.29%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ129 (75.00%)3 (25.00%)
รวม6459 (92.19%)5 (7.81%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ118105 (88.98%)13 (11.02%)
พนักงานราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4133 (80.49%)8 (19.51%)
รวม175154 (88.00%)21 (12.00%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ6059 (98.33%)1 (1.67%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ108 (80.00%)2 (20.00%)
รวม7370 (95.89%)3 (4.11%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3534 (97.14%)1 (2.86%)
พนักงานราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ97 (77.78%)2 (22.22%)
รวม5350 (94.34%)3 (5.66%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ102 (20.00%)8 (80.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ270 (0.00%)27 (100.00%)
รวม383 (7.89%)35 (92.11%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4443 (97.73%)1 (2.27%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5049 (98.00%)1 (2.00%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1412 (85.71%)2 (14.29%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1715 (88.24%)2 (11.76%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1111 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ97 (77.78%)2 (22.22%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม118 (72.73%)3 (27.27%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ87 (87.50%)1 (12.50%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม87 (87.50%)1 (12.50%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม87 (87.50%)1 (12.50%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2424 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1514 (93.33%)1 (6.67%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4539 (86.67%)6 (13.33%)
รวม8477 (91.67%)7 (8.33%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ32 (66.67%)1 (33.33%)
รวม98 (88.89%)1 (11.11%)