ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

เพื่อสำรวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ


ตารางสรุปภาพรวมการตอบแบบสำรวจ