รายชื่อผู้ไม่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ

เพื่อสำรวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


กลุ่มข้าราชการเกษียณโอนย้าย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทสราวุธ บุญศิริโยธินพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.ว่าที่ร้อยตรีโกสิต ศักดิ์ศรีพงศ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.พันตำรวจโทจิตติวัฒน์ พูลผลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.นายรณธัช จันทสูตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.นางสาวสุมิตรา กรแก้วสกุลเดช

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวสมหญิง มหาสวัสดิ์นักวิชาการเงินและบัญชีพนักงานราชการ
2.นายพสิษฐ์ สุขเกษมเธียรสินเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายณัฐพงศ์ หอมละออเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกมลมาศ สำราญรัมย์นักทรัพยากรบุคคลพนักงานราชการ
2.นายธีรวัฒน์ ศิลาวงศ์นักทรัพยากรบุคคลพนักงานราชการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไม่มี

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ไม่มี

กองกฎหมาย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤษณนัยน์ ศาสตร์สูงเนินนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายพิมเสน ชาญณรงค์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวสิรินารถ สันธนะจิตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายศรัณย์ ภู่เพ็ชร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายสหัสชัย รักกสิกรณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

กองคดีการค้ามนุษย์

ไม่มี

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง
2.พันตำรวจโทกิตติศักดิ์ ดีอินทร์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.พันตำรวจโทสมชัย โลหสมบูรณ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายเอกชัย ทองเทพพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
5.นางสาวอาภัสรา จันทร์หอมเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายณัฐวรรธน์ ศิริคุณานนท์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายสมประสงค์ ประเทืองเกียรติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
8.นางสาวกรรณิกา ตันทวีวงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
9.นางสาวชัชฎา มงคลพัฒน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
10.พันตำรวจโทไพรัตน์ รอดเผือกเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
11.นายปรมี หล้าล้ำเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวปวริศา รัดแมดเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

กองคดีความมั่นคง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภูวิช ยมหาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทชลภัทร ปานสกุณพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.ร้อยตำรวจโทภูธร พึ่งสุจริตพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นางศิริพร กลิ่นหอมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
5.นางสาววันวิสาข์ เจริญวุฒิพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
6.นายไพโรจน์ ศรีสวัสดิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
7.นางสาวภัณฑิรา ภัทรพิสิฐโชคนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
8.นางสาวกาญจนา โฉมวัฒนาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายภาณุวิชญ์ แสงศรีเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายอนนท์ อุ่นทยาเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาวศุภรดา สมนามีเจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ
12.นางสาวสินีนาฎ สนธิรักษ์เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ
13.ร้อยตำรวจเอกศุภราช ไม้ตะเภาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
14.นายธิตินัย พาติกบุตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
15.พันโทณพลพงศ์ กมลอาสน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
16.นางสาวดวงจันทร์ พันธ์วิไลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
17.นายนิติรัฐ พัสกรพินิจเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายชาติชาย โทสินธิติพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจตรีหญิงวารุณี คำวะรัตน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวนุชจรี พลายจันทร์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.ร้อยตำรวจโทนิติธร แยกโคกสูงเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายศุภวิชญ์ เสงี่ยมงามนักภูมิสารสนเทศลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวอรวรรณ เจริญสุขเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางภัทรพร วิจิตรทัศนาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายชัยรัตน์ ทองใบเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวมีซา พัชรหฤทัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวเปมิกา ด้วงศรีพัฒน์เจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอัสสชิ เสื้อวิจิตรนิติกรพนักงานราชการ

กองคดีภาษีอากร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายสถิตย์ ลีเขาสูงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายสุรพล บ่มไล่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.ว่าที่เรือตรีณรงค์ ธีรสถิตย์ธรรมพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายพิสิฐ วรรณศิริพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
5.นายณัฐพล เกื้อแก้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
6.นายภาคภูมิ อุทัยรัตน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวนพาพร อุทโทนักวิชาการแผนที่และภาพถ่ายพนักงานราชการ
2.นายณรงค์ศักดิ์ พลเคนช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
3.นางสาวอัจจิมา งามขำเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายรวินทร์ ปานยังเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวนะวรรณ แปลงงามนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายณัตพล ใคร่ในธรรมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาววิรากร ชนะพงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
4.นายCase02 Mgtเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
5.นางสาวสวรส สมพงศ์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวพิชามญชุ์ แซ่ลี่นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายเทพพิทักษ์ เภตรานิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวณัฐรดา พุ่มกลิ่นนิติกรพนักงานราชการ
4.นายนวนิต สวัสดิกูลนิติกรพนักงานราชการ
5.นางสาวนุชจรี ชนะพจน์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายดิลก ชื่นสงวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายสมชาย ติไชยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.พันตำรวจโทสมพร ชื่นโกมลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายสุรลักษณ์ รัตนศรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
5.พันตำรวจโทณรงค์ สุขทรัพย์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
6.ร้อยตำรวจเอกกรวัชร ใจเที่ยงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
7.ร้อยตำรวจเอกดำรง สินสวาทพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
8.นายณัฏฐศักดิ์ ฤทธิ์คุปต์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายภานุพงษ์ เพิ่มพูลสินชัยนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
10.นางสาวฐิติมา สีหาคลังเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาวสุธาทิพย์ เตียยะกุลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
12.นายวรปรัชญ์ ศิริศักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
13.นางสาวนฤมล เจริญคงเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
14.นางสาวศศิพิมพ์ เสียงแจ้วเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
15.นางสาวศิริพร วาดแสงเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
16.ร้อยตำรวจเอกหญิงฉัตรนภา มหถาวรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
17.ร้อยตำรวจเอกหญิงปภัสรา ปลั่งสมบัติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
18.นางสาวธรรพ์ณธร ผิวผ่องเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
19.นางสาวศิริวรรณ เทพอารักษ์กุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
20.นายชัยเทพ จิระโภคินเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
21.นายสราวุธ สุโขทัยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายธนภัทร เจริญบุญนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นางสาวสุชานาฎ กิจพฤกษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายสิทธิเกษม สวัสดิ์ชาติเจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวรัตน์ติยา วงศ์สวาสดิ์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายเรืองศักดิ์ การกระสังเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวจิราภรณ์ ชมบุญเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางอุมาพร แพรประเสริฐพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายปรีชา อุยสูงเนินพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นางสาวกฤติยาภรณ์ พวงทับทิมนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวใจจิรา ตั้งทองอร่ามนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวทักษพร วรกิจนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
6.นางสาวธิติมา ศรีบุญนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
7.นางสาวปาณิตา สายคำทอนนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
8.นางสาวปิยะธิดา นิตระนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
9.นางสาวรัญชิดา สงขาวพิพัฒน์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
10.นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นสังข์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาววริศรา เหล่าพวงศักดิ์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
12.นายณัฐวุฒิ หลิมปิชาตินิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
13.นายธนเกียรติ เจี๊ยบหยูนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
14.นายพิชญะ คูหาเรืองรองนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
15.นางสาวฐานะมาศ พานุรักษ์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
16.นางสาวทาริกา มาลาศรีนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
17.นางสาวทิพย์สุดา ไชยยศนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
18.นางสาวนิภาพร ก้างออนตานิติกรลูกจ้างชั่วคราว
19.นางสาวนิภารัตน์ ศรีพิโรจน์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
20.นางสาวรัมภ์รดา แก้วสวีนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
21.นางสาวสุทัตตา สดใสนิติกรลูกจ้างชั่วคราว
22.นายทาวัต เพ็งจันทร์นิติกรลูกจ้างชั่วคราว
23.นางสาวสุดารัตน์ นิลพัฒน์นักประชาสัมพันธ์ลูกจ้างเหมาบริการ
24.นางสาวศิรัชญา เจริญชัยสกุลนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
25.นายชนก ตันสิงห์นักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
26.นายภูดิส อนันทยานนท์นักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
27.นางสาวธัญญาภรณ์ พันธ์ทองนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
28.นางสาวสุชัญญา มาตรวิจิตรนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
29.นางสาวจันทร์จิรา เฉลิมวุฒิศักดิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
30.นางสาววรินทร ทีปต์ศิริเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
31.นางสาวสุกัญญา บุญศรีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
32.นายมานะ หอมชื่นเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
33.นายสุรชัย สวนสีดาเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
34.พันจ่าเอกพรศักดิ์ พุ่มแพรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
35.นางนงนุช ผดุงพลลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภาวิช กาญจนเตชะเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทวีรวัชร์ เดชบุญภาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ9ชช.

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษบริหารต้น(รองฯ สพ.)
2.นายนิธิศ พุทธสุภะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นางสาวสิริลักษณ์ สินไชยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายมณฑล แก้วเก่าพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบริหารต้น(รองฯ สพ.)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวโชติรส บัวศรีนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอลงกรณ์ โคถึกนักวิชาการโสตทัศนศึกษาพนักงานราชการ
2.นางสาวนารีรัตน์ สิงห์โตคีรีนักวิชาการพัสดุพนักงานราชการ
3.นางสาวทัสมา เพ็งดิษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวเรวิกา สินทรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นายปกรณ์ ศรีสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายพงศภัค เฉลิมชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายบัวทอง นิลรัศมีเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
8.นายสรณะ โรจน์คุณปรีชาเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
9.นางสาวเบญจรัตน์ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอริย์ธัช เดชาธรอมรนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ