ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

การสำรวจ “ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์การของผู้บริหาร”

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าหน่วยงาน
รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตัวชี้วัดที่ 2.9
คะแนนผลการประเมินการบริหารจัดการองค์การตามเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสำรวจ วันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 เท่านั้น

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

เริ่มทำการประเมิน »