ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ


ตารางสรุปภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2929 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3028 (93.33%)2 (6.67%)
พนักงานราชการ1313 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5149 (96.08%)2 (3.92%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1614 (87.50%)2 (12.50%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2321 (91.30%)2 (8.70%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4242 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ74 (57.14%)3 (42.86%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5552 (94.55%)3 (5.45%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3938 (97.44%)1 (2.56%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4645 (97.83%)1 (2.17%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4646 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5454 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3933 (84.62%)6 (15.38%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4639 (84.78%)7 (15.22%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ6161 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7272 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3125 (80.65%)6 (19.35%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ62 (33.33%)4 (66.67%)
รวม4030 (75.00%)10 (25.00%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4242 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4949 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4844 (91.67%)4 (8.33%)
พนักงานราชการ55 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1311 (84.62%)2 (15.38%)
รวม6660 (90.91%)6 (9.09%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3432 (94.12%)2 (5.88%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4139 (95.12%)2 (4.88%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3636 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4646 (100.00%)0 (0.00%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3939 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4747 (100.00%)0 (0.00%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5441 (75.93%)13 (24.07%)
พนักงานราชการ2219 (86.36%)3 (13.64%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1612 (75.00%)4 (25.00%)
รวม9272 (78.26%)20 (21.74%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2221 (95.45%)1 (4.55%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ77 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3534 (97.14%)1 (2.86%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3737 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ98 (88.89%)1 (11.11%)
รวม6059 (98.33%)1 (1.67%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ11689 (76.72%)27 (23.28%)
พนักงานราชการ1616 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3828 (73.68%)10 (26.32%)
รวม170133 (78.24%)37 (21.76%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5757 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1010 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7070 (100.00%)0 (0.00%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3532 (91.43%)3 (8.57%)
พนักงานราชการ98 (88.89%)1 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5248 (92.31%)4 (7.69%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ109 (90.00%)1 (10.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ2727 (100.00%)0 (0.00%)
รวม3837 (97.37%)1 (2.63%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4646 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5050 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1211 (91.67%)1 (8.33%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1615 (93.75%)1 (6.25%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ88 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม1010 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม1111 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ65 (83.33%)1 (16.67%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม97 (77.78%)2 (22.22%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ75 (71.43%)2 (28.57%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม107 (70.00%)3 (30.00%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2420 (83.33%)4 (16.67%)
พนักงานราชการ1917 (89.47%)2 (10.53%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3728 (75.68%)9 (24.32%)
รวม8065 (81.25%)15 (18.75%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ22 (100.00%)0 (0.00%)
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)