ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


ภาพรวมการตอบแบบสำรวจ


ตารางสรุปภาพรวมการตอบแบบสำรวจ

กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1514 (93.33%)1 (6.67%)
พนักงานราชการ99 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ75 (71.43%)2 (28.57%)
รวม3128 (90.32%)3 (9.68%)

กลุ่มตรวจสอบภายใน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม88 (100.00%)0 (0.00%)

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2423 (95.83%)1 (4.17%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ97 (77.78%)2 (22.22%)
รวม4744 (93.62%)3 (6.38%)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ21 (50.00%)1 (50.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม87 (87.50%)1 (12.50%)

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ000
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม44 (100.00%)0 (0.00%)

กองกฎหมาย

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ1412 (85.71%)2 (14.29%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม2119 (90.48%)2 (9.52%)

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3938 (97.44%)1 (2.56%)
พนักงานราชการ53 (60.00%)2 (40.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ66 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5047 (94.00%)3 (6.00%)

กองคดีการค้ามนุษย์

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3635 (97.22%)1 (2.78%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4342 (97.67%)1 (2.33%)

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4443 (97.73%)1 (2.27%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ55 (100.00%)0 (0.00%)
รวม5251 (98.08%)1 (1.92%)

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3530 (85.71%)5 (14.29%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ54 (80.00%)1 (20.00%)
รวม4236 (85.71%)6 (14.29%)

กองคดีความมั่นคง

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ6160 (98.36%)1 (1.64%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ88 (100.00%)0 (0.00%)
รวม7271 (98.61%)1 (1.39%)

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3125 (80.65%)6 (19.35%)
พนักงานราชการ43 (75.00%)1 (25.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ62 (33.33%)4 (66.67%)
รวม4130 (73.17%)11 (26.83%)

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ43 (75.00%)1 (25.00%)
รวม4847 (97.92%)1 (2.08%)

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4743 (91.49%)4 (8.51%)
พนักงานราชการ44 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1411 (78.57%)3 (21.43%)
รวม6558 (89.23%)7 (10.77%)

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3635 (97.22%)1 (2.78%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ44 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4342 (97.67%)1 (2.33%)

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5050 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ54 (80.00%)1 (20.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ76 (85.71%)1 (14.29%)
รวม6260 (96.77%)2 (3.23%)

กองคดีภาษีอากร

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3837 (97.37%)1 (2.63%)
พนักงานราชการ66 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ33 (100.00%)0 (0.00%)
รวม4746 (97.87%)1 (2.13%)

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ5947 (79.66%)12 (20.34%)
พนักงานราชการ2118 (85.71%)3 (14.29%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1611 (68.75%)5 (31.25%)
รวม9676 (79.17%)20 (20.83%)

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2019 (95.00%)1 (5.00%)
พนักงานราชการ64 (66.67%)2 (33.33%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม3430 (88.24%)4 (11.76%)

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3535 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ1414 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ98 (88.89%)1 (11.11%)
รวม5857 (98.28%)1 (1.72%)

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ132105 (79.55%)27 (20.45%)
พนักงานราชการ1717 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ3828 (73.68%)10 (26.32%)
รวม187150 (80.21%)37 (19.79%)

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ6159 (96.72%)2 (3.28%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ1110 (90.91%)1 (9.09%)
รวม7572 (96.00%)3 (4.00%)

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ3532 (91.43%)3 (8.57%)
พนักงานราชการ98 (88.89%)1 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ87 (87.50%)1 (12.50%)
รวม5247 (90.38%)5 (9.62%)

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ86 (75.00%)2 (25.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ2320 (86.96%)3 (13.04%)
รวม3227 (84.38%)5 (15.63%)

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ4040 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม4544 (97.78%)1 (2.22%)

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2119 (90.48%)2 (9.52%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ32 (66.67%)1 (33.33%)
รวม2724 (88.89%)3 (11.11%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ77 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ22 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม99 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ000
พนักงานจ้างเหมาบริการ000
รวม11 (100.00%)0 (0.00%)

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ53 (60.00%)2 (40.00%)
พนักงานราชการ11 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ21 (50.00%)1 (50.00%)
รวม85 (62.50%)3 (37.50%)

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ2118 (85.71%)3 (14.29%)
พนักงานราชการ1816 (88.89%)2 (11.11%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ4629 (63.04%)17 (36.96%)
รวม8563 (74.12%)22 (25.88%)

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

กลุ่มบุคลากรจำนวน (คน)ตอบแล้ว (คน)ยังไม่ตอบ (คน)
ข้าราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานราชการ33 (100.00%)0 (0.00%)
พนักงานจ้างเหมาบริการ11 (100.00%)0 (0.00%)
รวม77 (100.00%)0 (0.00%)