welcome

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”

สิ้นสุดเวลาประเมินแล้ว

ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ

 

 
Captcha
กรอกตัวอักษรให้ตรงตามภาพ

ยินดีต้อนรับ

หากข้อมูลของท่านถูกต้อง กรุณากดปุ่มยืนยัน เพื่อเข้าสู่หน้าถัดไป

 

คำชี้แจงการตอบแบบสำรวจ

1. แบบสำรวจนี้ ให้ตอบทุกข้อคำถามตามความเป็นจริงและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระ
2. การเข้าตอบแบบสำรวจ สามารถลงทะเบียนเข้าตอบได้เพียงครั้งเดียว และเมื่อส่งแบบสำรวจแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขคำตอบได้
3. หากข้อคำถามใด
        3.1 ท่านตอบว่า " ใช่" ระบบจะเปิดให้ท่านตอบระดับความพึงพอใจในข้อคำถามดังกล่าว หรือ
        3.2 ท่านตอบว่า " ไม่ใช่" ระบบจะไม่เปิดให้ท่านตอบระดับความพึงพอใจในข้อคำถามนั้น
4. ผู้มีสิทธิเข้าตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการ
5. ข้อมูลส่วนบุคคลและคำตอบของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด และจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ

ประเด็น:

ประเด็น:

ประเด็น:

ประเด็น:

ประเด็น:

ประเด็น:

ประเด็น:

ประเด็น:

คำเตือน! เมื่อยืนยันคำตอบแล้วจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

 

ผลการตอบแบบสำรวจ