รายชื่อผู้ไม่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

ไม่มี

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ไม่มี

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนพเก้า ม่วงศิริเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
2.นายไพบูลย์ หิรัญราศีกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ไม่มี

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ไม่มี

กองกฎหมาย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายสมบุญ ม้าหาญศึกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางปริญญา นิราศนภาภัยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวณัชชา เอี่ยมบุตรลบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ
2.นางสาวนาถวดี ละมุลเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ
3.นางสาวสุชญา ขจรโชติพงศ์เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ

กองคดีการค้ามนุษย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกัญญ์ณพัศ กรแก้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

ไม่มี

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอรรควุธ อุทัยผลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทปรีชา หนูประสิทธิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.พันตำรวจโทสนธยา รัตนธารสพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.พันตำรวจโทอมฤต บูรณะกิจเจริญพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.นางสาวกิตติกา ศรีสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
6.พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
7.นายวิทวัส ปานยังเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีความมั่นคง

ไม่มี

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.จ่าสิบตำรวจนพปฎล โพโสภาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.พันตำรวจโทปนัย เปสลาพันธ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายโกมนต์ อินทร์คงนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวเกวลี แก้วสิทธิวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นายสมภพ โกวิทเทวาวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายสมศักดิ์ กรอบทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นางจรัสศรี ชินวัฒน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
8.นายทรงพล บัวรอดเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
9.นายอภิชัย อินทรประเสริฐเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
10.นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์อำนวยการต้น

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ไม่มี

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกิตติกานต์ จันเทรมะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายเนติวุฒิ วุฒิพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นางสาวชณัฐศิกานต์ กวาวสิบสามนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
4.นางสาวจิราภรณ์ กมลครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาววรางคณา วรรณวงษ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
6.นางสาวสุจินดา พุ่มศรีอินทร์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทเฉลิมชนม์ อุณหเสรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายกฤษณะ สราญบุรุษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

ไม่มี

กองคดีภาษีอากร

ไม่มี

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกิตติศักดิ์ จิตสาธรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายชัชวาลย์ ปานประดิษฐ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายอำนวย เตโชติชวาลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.นายอนันต์ นามคานนักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
5.นายธัมมจิต รุจนวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6.นายภัทรดนัย รุจิชัยกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
7.นางสาวกานทิพย์ โพธิ์อ่อนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
8.นางสาววิภาลักษณ์ แดงใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายนฤนาท เจริญมากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายศุภชาติ ภู่มะณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
11.นายณัฐพล เย็นมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
12.นายสธนนทน์ สิริภานิธิปกรณ์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
13.นายประสงค์ แป้นเถาว์เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
14.นายกวินวัชร์ เสถียรนิธิรัฐเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
15.นายกิตติพงษ์ มณีแก้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
16.นายฐปนพ กิติสุขเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
17.นายทศพร โพธิ์ศรีทองเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
18.นายสัมฤทธิ์ ดวงแก้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
19.นายอเนก สมดีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
20.นางสาวกรรณิการ์ เกิดอุดมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางปิยะดา สุขสุพันธ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวสุกุลยา คำเพ็งนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายจรูญ หอละเอียดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายดิลก ชื่นสงวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นายประมุข วิจารณ์ปรีชาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายภาสกร เจนประวิทย์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.นายสมพร ทิพยโสตนัยนาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
6.พันตำรวจโทเสฏฐ์สถิตย์ สุวรรณกูดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
7.ร้อยตำรวจเอกวศิษฐ์ บุญรักษาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
8.นางสาวณัฏฐกานต์ ประศาสน์ครุการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
9.นางสาวอดิศัย ธรรมวิชัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
10.พันตำรวจโททศพร ณ หนองคายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
11.พันตำรวจโทบรรจบ อยู่ยืนยงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
12.พันตำรวจโทสุวรรณ ชินสุวรรณพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
13.ร้อยตำรวจเอกกฤชณัท เลิศล้ำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
14.นางสาวปัทมา แฟงมากนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
15.นายณัฏฐศักดิ์ ฤทธิ์คุปต์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
16.นางสาวกมลพิชญ์ แก้วแสงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
17.นางสาวทิพย์สุดา กาญจนเพชรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
18.นางสาววรรณวิภา เอียดสุดรักษ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
19.นายชิตษณุ สุวรรณแพทย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
20.นางสาววราภรณ์ สายราษฎร์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
21.นางสาวศศิพิมพ์ เสียงแจ้วเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
22.นางสาวเสาวลักษณ์ อร่ามวัตรเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
23.นายธวัชชัย ช่วยบำรุงเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
24.นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
25.นางสาวสุคนธิกา จันทร์ส่องเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
26.นางสาวอัญญาณี วิชัยกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
27.นายชัยเทพ จิระโภคินเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
28.นายบุญศรี สุวรรณวงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
29.นายสิทธิชัย ขจรฤทธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
30.นายอนุชา ไวยรูปเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
31.นายอเนก ปลอดกระโทกเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
32.นายโอฬาร ไข่เกษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
33.ร้อยตำรวจโทอำนาจ หงษ์ภักดีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
34.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐวดี ผิวจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
35.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัทฐนิษฐ์ เนียมบุญเจือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
36.ร้อยตำรวจเอกหญิงทักษพร โชติจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
37.ร้อยตำรวจเอกหญิงปภัสรา ปลั่งสมบัติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ไม่มี

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤต ธรรมศิริพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายสิทธิชัย มิ่งเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3.นางสาวฆัสรา ศรีเสนเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
4.นายอิศริน พลเรียบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทศุภชัย ไชยศิริพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ไม่มี

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (นายมณฑลฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภูริพงศ์ จีบจอหอเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
2.นางสาวปริญญาภรณ์ แสนวังเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอำนวยการสูง
2.นายกฤษชัย หลีกเมฆเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายบุญหลาย บำรุงรักษ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทชาญชัย ลิขิตคันทะสรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.ร้อยตำรวจเอกชาญณรงค์ ทับสารพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นางสาวกมลวรรณ ศิริปรุเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวทัสมา เพ็งดิษฐ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวเรวิกา สินทรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายปฐมพงศ์ จันทร์เครือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายพงศภัค เฉลิมชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
8.นายศิริวัฒน์ พงษ์เทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายสิขรินทร์ ทองดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายนิมิต ทองหล่อเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
11.นายสรณะ โรจน์คุณปรีชาเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
12.นางสาวหทัยรัตน์ นาคศิลป์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
13.นางมณีรัตน์ อินทุประภาเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
14.นางสาวจันทิมา มั่นรอดเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
15.นางสาวฤทัย สนเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

สำนักงานอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (สนง.อสพ.)

ไม่มี