รายชื่อผู้ไม่ยังไม่ตอบแบบสำรวจ

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


กลุ่มค่าใช้จ่ายคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายเสกสรรค์ ตันติมุทธานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
2.นางสาวรัตติยา โกพลรัตน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวสุธิตา แฉ่งผูกวงษ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

ไม่มี

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายจิรายุส อินทร์สรวลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายฐานพัฒน์ พูลสมบัติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายนพเก้า ม่วงศิริเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวอนงค์ลักษณ์ ภูบาลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กลุ่มภารกิจอำนวยความยุติธรรม

ไม่มี

กองกฎหมาย

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายสมบุญ ม้าหาญศึกพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางปริญญา นิราศนภาภัยเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวณัชชา เอี่ยมบุตรลบเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์พนักงานราชการ
2.นายวิทวัส ปานยังเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นายทศพร โพธิ์ศรีทองเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีการค้ามนุษย์

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกัญญ์ณพัศ กรแก้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกิตติศักดิ์ จิตสาธรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายอรรควุธ อุทัยผลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทปรีชา หนูประสิทธิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.พันตำรวจโทสนธยา รัตนธารสพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.พันตำรวจโทอมฤต บูรณะกิจเจริญพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.นายวรรธนัย แตงจั่น นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
6.พันตำรวจโทอิทธิพล บุญพินิจเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองคดีความมั่นคง

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภัทรดนัย สุทธิคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีคุ้มครองผู้บริโภค

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายธานินทร์ เปรมปรีดิ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโทปนัย เปสลาพันธ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายโกมนต์ อินทร์คงนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวเกวลี แก้วสิทธิวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นายคุณณัชญ์ ประเสริฐสรชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายสมภพ โกวิทเทวาวงศ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นางสาวกิตติกา ศรีสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
8.นางจรัสศรี ชินวัฒน์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
9.นายอภิชัย อินทรประเสริฐเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองคดีทรัพย์สินทางปัญญา

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายนันทภพ โสมปานนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางวรางคณา เอกภพณรงค์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายกิตติกานต์ จันเทรมะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายเนติวุฒิ วุฒิพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.นางสาวสายทรัพย์ บุญพาสิริสกุลนักภูมิสารสนเทศลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาวชณัฐศิกานต์ กวาวสิบสามนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
6.นางสาวจิราภรณ์ กมลครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นางสาวอัญญาณี วิชัยกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
8.นางสาวสุจินดา พุ่มศรีอินทร์เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทเฉลิมชนม์ อุณหเสรีพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวปริดา รุ่งสว่างเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายณัฐพล เย็นมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ

กองคดีภาษีอากร

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายพิสิฐชัย สว่างวัฒนากรพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ

กองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายกฤษณะ สราญบุรุษพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
2.นายกิตติพงษ์ มณีแก้วพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายชัชวาลย์ ปานประดิษฐ์พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
4.นายอำนวย เตโชติชวาลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
5.นายอนันต์ นามคานนักวิชาการคอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
6.นายธัมมจิต รุจนวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
7.นายภัทรดนัย รุจิชัยกุลนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
8.นางสาวกานทิพย์ โพธิ์อ่อนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
9.นางสาววิภาลักษณ์ แดงใจเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายนฤนาท เจริญมากเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
11.นายศุภชาติ ภู่มะณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว
12.นางสาวธันยพร เชื้อสวัสดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
13.นายชวิศ กระดีทองเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
14.นายสธนนทน์ สิริภานิธิปกรณ์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
15.นายประสงค์ แป้นเถาว์เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์พนักงานราชการ
16.นายกวินวัชร์ เสถียรนิธิรัฐเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
17.นายฐปนพ กิติสุขเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
18.นายสัมฤทธิ์ ดวงแก้วเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
19.นายอเนก สมดีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
20.นางสาวกรรณิการ์ เกิดอุดมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายณัฐชวาล สัตยวินิจ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ
2.นางสาวรูปธรรมา สุขเนียมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นางสาวปริฉัตร โกนขุนทดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
4.นางปิยะดา สุขสุพันธ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองบริหารคดีพิเศษ (กบพ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวกชกร ลองศิริคงนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค (กปภ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายจรูญ หอละเอียดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายดิลก ชื่นสงวนพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
3.นายประมุข วิจารณ์ปรีชาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
4.นายสมพร ทิพยโสตนัยนาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
5.ร้อยตำรวจเอกวศิษฐ์ บุญรักษาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
6.จ่าสิบตำรวจนพปฎล โพโสภาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
7.นางสาวณัฏฐกานต์ ประศาสน์ครุการพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
8.พันตำรวจโทบรรจบ อยู่ยืนยงพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
9.พันตำรวจโทสุวรรณ ชินสุวรรณพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
10.ร้อยตำรวจเอกกฤชณัท เลิศล้ำพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
11.นางสาวปัทมา แฟงมากนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
12.นายณัฏฐศักดิ์ ฤทธิ์คุปต์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
13.นางสาวกมลพิชญ์ แก้วแสงเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
14.นางสาวทิพย์สุดา กาญจนเพชรเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
15.นางสาววรรณวิภา เอียดสุดรักษ์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
16.นายชิตษณุ สุวรรณแพทย์เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลูกจ้างเหมาบริการ
17.นางสาววราภรณ์ สายราษฎร์เจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
18.นางสาวศศิพิมพ์ เสียงแจ้วเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
19.นางสาวเสาวลักษณ์ อร่ามวัตรเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
20.นายธวัชชัย ช่วยบำรุงเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
21.นางสาวธรรณญพรรศ ศรีโพธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
22.นางสาวสุคนธิกา จันทร์ส่องเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
23.นางสาวหทัยรัตน์ นาคศิลป์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
24.นายชัยเทพ จิระโภคินเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
25.นายบุญศรี สุวรรณวงศ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
26.นายภูริพงศ์ จีบจอหอเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
27.นายสิทธิชัย ขจรฤทธิ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
28.นายอนุชา ไวยรูปเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
29.นายอเนก ปลอดกระโทกเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
30.นายโอฬาร ไข่เกษเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
31.ร้อยตำรวจโทอำนาจ หงษ์ภักดีเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
32.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัฐวดี ผิวจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
33.ร้อยตำรวจเอกหญิงณัทฐนิษฐ์ เนียมบุญเจือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
34.ร้อยตำรวจเอกหญิงทักษพร โชติจันทร์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
35.ร้อยตำรวจเอกหญิงปภัสรา ปลั่งสมบัติเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปพศ.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายสมชาย ยมนาเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
2.ร้อยโทนราธิป นูวบุตรเจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ
3.สิบตำรวจโทปกรณ์ วิเศษเขตการณ์เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ

กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ (กพน.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.ร้อยตำรวจเอกชาญณรงค์ ทับสารพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นายสิทธิชัย มิ่งเมืองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ
3.นายพยุงศักดิ์ ศรีชนะเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
4.นายไพบูลย์ หิรัญราศีกุลเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ
5.นางสาวฆัสรา ศรีเสนเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน
6.นายอิศริน พลเรียบเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน

ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทศุภชัย ไชยศิริพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.พันตำรวจโททศพร ณ หนองคายพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นางสาวกนกวรรณ กระจ่างยุทธ์นิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวกิตติธร ทับกะแดะนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
5.นายอภินัทธ์ ทันสมัยนักประชาสัมพันธ์ลูกจ้างเหมาบริการ

ศูนย์สืบสวนสอบสวนทางการเงินเพื่อยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด (ศส.ยส.)

ไม่มี

ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าว (ศ.สรข.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวเมธาพร แสงเลิศนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นายภาสกร เจนประวิทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ9ชช.
2.พันตำรวจโทชาญชัย ลิขิตคันทะสรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคดีพิเศษ9ชช.
3.นายอภิรักษ์ บุญแก้วนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (นายไตรยฤทธิ์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 1 (พ.ต.ท.กรวัชร์ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 2 (พ.ต.ท.ปกรณ์ฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทปกรณ์ สุชีวกุลพนักงานสอบสวนคดีพิเศษบริหารต้น(รองฯ สพ.)
2.นายกฤษชัย หลีกเมฆเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายบุญหลาย บำรุงรักษ์เจ้าหน้าที่คดีพิเศษปฏิบัติการ

สำนักงานรองอธิบดีฯ 3 (พ.ต.ท.สุภัทธ์ ฯ)

ไม่มี

สำนักงานรองอธิบดีฯ 4 (พ.ต.อ.อัครพล ฯ)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.พันตำรวจโทเสฏฐ์สถิตย์ สุวรรณกูดพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวอดิศัย ธรรมวิชัยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ
3.นายทรงพล บัวรอดเจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการ

สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)

ลำดับชื่อ-สกุลตำแหน่ง
1.นางสาวณัฐพร ศรีอาจนิติกรลูกจ้างเหมาบริการ
2.นายสถาพร ก้อนนิลช่างเทคนิคลูกจ้างเหมาบริการ
3.นายอณุสิทธิ์ นิจิตตะโลช่างเทคนิคลูกจ้างเหมาบริการ
4.นางสาวพัชรี เสาวคนธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
5.นางสาววรวรรณ พรพ่อเพชรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
6.นายปฐมพงศ์ จันทร์เครือเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
7.นายพงศภัค เฉลิมชาติเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
8.นายศิริวัฒน์ พงษ์เทศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
9.นายสรณะ โรจน์คุณปรีชาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
10.นายสิขรินทร์ ทองดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปลูกจ้างเหมาบริการ
11.นางสาวภัทรภรณ์ มลทินอาจเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
12.นายคุณภัทร ทองหล่อเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
13.นายสัจจวัฒน์ พินขจรเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
14.นายอนิรุทธ์ ศริจันทร์เคนเจ้าหน้าที่ธุรการลูกจ้างเหมาบริการ
15.นางมณีรัตน์ อินทุประภาเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
16.นางสาวจันทิมา มั่นรอดเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ
17.นางสาวฤทัย สนเพ็ชรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน