ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

“การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ”
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตัวชี้วัดที่ DSI-2.20
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนกรมสอบสวนคดีพิเศษสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ตามเกณฑ์ (PMQA 4.0)

ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสำรวจ วันที่ 16 - 20 กันยายน 2562 เท่านั้น

ระบบการประเมินองค์การออนไลน์

เริ่มทำการประเมิน »